ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม Hyundai Big Thanks


ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม Hyundai Big Thanks

รางวัลที่ 1 : ทองคำแท่งหนัก 10 บาท มูลค่ารางวัลละ 206,200 บาท* จำนวน 10 รางวัล
*อ้างอิงจากราคาทอง ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 (วันที่ยื่นขออนุญาตจับรางวัล)

1. คุณธันฐกรณ์ บดินทร์นิติภิญโญ
2. คุณปนัดดา แสนลัง
3. คุณประสิทธิชัย สีมาส่งเสริม
4. คุณเชิดชัย เมินเทียน
5. คุณนงนุช ไชยวงศ์
6. คุณรุ่ง บัวใหญ่รักษา
7. คุณปรีชา แสงทอง
8. คุณอรรณพ ตั้งตรงสกุล
9. คุณดวงทิพย์ ซึ่งบางยาง
10. คุณพัฒธมณฑ์ สุวรรณจันวิภา


รางวัลที่ 2 : ทริปเที่ยวเกาหลี 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

1. คุณจิราพร สุพรรณอ่อง
2. คุณวรุณ ลี้รัตนศิริ
3. บริษัท เอมเซลล์ จำกัด
4. คุณทรงพรต สิงห์สง่า
5. คุณอุไร ชื่นตา


รางวัลที่ 3 : Samsung Galaxy Note 8 มูลค่ารางวัลละ 33,900 บาท จำนวน 15 รางวัล

1. คุณพีระ มะหะสิทธิ์
2. คุณสรัญญา กิตติบำรุงสุข
3. คุณพร้อมพงษ์ วงษ์อินตา
4. คุณพเยาว์ อ่อนโคกสูง
5. คุณฝาติหม๊ะ บุญจันทร์
6. บริษัท เอ็นเอฟ กู๊ดเบบี้ จำกัด
7. คุณสุวิส ทองสุข
8. คุณณัฐวิภา อิ้วสกุล
9. คุณนิสา เกลียวสีนาค
10. คุณเกษตร เห็มสุข
11. คุณกลิ่นวราห์ มหาชนะวงษ์
12. คุณศิริญา สุบินเกษม
13. คุณผไทมาศ ราชรักษ์
14. บริษัท แร่วิศิษฏ์ จำกัด
15. คุณถาวร ทวีพร


เงื่อนไขการรับรางวัล

  • ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อกลับจากที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ที่ดูแลการส่งมอบรถ เพื่อแนะนำขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์และการรับรางวัล
  • ผู้โชคดีต้องเตรียมเอกสารสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาสมุดจดทะเบียนรถยนต์ที่ระบุชื่อว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือครอบครอง (ชื่อและนามสกุลในเอกสารต้องตรงกับรายชื่อที่ประกาศ)
  • ผู้โชคดีต้องยืนยันการรับรางวัลภายใน 15 วัน นับจากวันที่ 8 มิ.ย. 61 เป็นต้นไป และต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล
  • พนักงาน บจก. ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) บริษัทในเครือ ตัวแทนจำหน่าย (Dealer) และครอบครัว ไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ
  • รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นได้
  • เงื่อนไขการรับของรางวัลเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  • ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของ บจก.ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) เป็นที่สิ้นสุด

Quick menu