Hyundai Big Thanks ฉลอง 10 ปี ฮุนได เสกความสุขชุดใหญ่

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย
Hyundai Big Thanks : ฉลอง 10 ปี ฮุนได  เสกความสุขชุดใหญ่

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561

ประกาศผล
วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ทางหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และทางเว็บไซต์ www.hyundai.co.th

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
  1. ลูกค้าทำสัญญาจองรถยนต์ยี่ห้อฮุนได รุ่นใดก็ได้ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2561 จากโชว์รูมรถยนต์ฮุนไดทั่วประเทศ หรือในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 39 (งานมีระหว่างวันที่ 28 มีนาคม ถึงวันที่ 8 เมษายน 2561) จะได้รับคูปองเพื่อรับสิทธิ์ชิงโชค 1 ใบต่อการซื้อรถยนต์ 1 คัน
  2. เขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล รุ่นรถยนต์และโชว์รูมที่ซื้อให้ครบถ้วน ชัดเจน
    *ต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อเจ้าของรถยนต์
  3. หย่อนลงกล่องรับคูปองชิงโชค ณ โชว์รูมรถยนต์ฮุนไดทั่วประเทศ หรือกล่องรับคูปองชิงโชคในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 39
รายละเอียดของรางวัล

รางวัลที่ 1 ทองคำแท่ง หนัก 10 บาท มูลค่ารางวัลละ 206,200 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 2,062,000 บาท (อ้างอิงจากราคาทอง ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560)
รางวัลที่ 2 แพ็คเกจทัวร์ประเทศเกาหลีใต้ 5 วัน 3 คืน สำหรับ 2 ท่าน มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 500,000 บาท
รางวัลที่ 3 โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Note 8 รุ่น 64GB มูลค่ารางวัลละ 33,900 บาท จำนวน 15 รางวัล รวมมูลค่า 508,500 บาท

ทั้งหมด จำนวน 30 รางวัล  รวมมูลค่าทั้งสิ้น  3,070,500 บาท

รายละเอียดเงื่อนไข

1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “Hyundai Big Thanks : ฉลอง 10 ปีฮุนได  เสกความสุขชุดใหญ่” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้

2. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วนภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น

3. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะได้รับคูปองชิงโชค 1 ใบ ต่อการซื้อรถยนต์ 1 คัน

4. สำหรับการซื้อรถยนต์ฮุนไดทุกรุ่น จากโชว์รูมรถยนต์ฮุนไดทั่วประเทศ และในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 39 แต่ไม่รวมถึงการซื้อขายรถยนต์ภายใต้เงื่อนไขรถ Fleet รถรับจ้าง รถเช่า หรือเงื่อนไขพิเศษอื่นๆ 

5. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลต้องทำสัญญาจองรถยนต์ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน  2561 และรับมอบรถยนต์ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 และชื่อในคูปองต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้ถือกรรมสิทธิ์ในรถยนต์คันดังกล่าวเท่านั้น

6. กรณีที่บุคคลเดียวกันได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น

7. บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 โดยประกาศผ่านทางหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ และทางเว็บไซต์ www.hyundai.co.th ทั้งนี้จะมีการโทรศัพท์แจ้งให้ผู้โชคดีทราบอีกทางหนึ่ง ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุในคูปองชิงโชค

8. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ในวันที่มารับรางวัลดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัลหากผู้มีสิทธิได้รับรางวัลไม่ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

9. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลต้องทำการติดต่อขอรับของรางวัลดังกล่าวจากที่ บจก. อารีนา มีเดีย หมู่บ้านเดอะแพลนท์ ซิตี้ 92/199 หมู่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์ถึงเสาร์ เวลา 9.30-16.00น.) ระหว่างวันที่ 8 – 22 มิถุนายน 2561 โดยเตรียมหลักฐานการรับรางวัล ดังต่อไปนี้

    9.1 กรณีมารับของรางวัลด้วยตนเอง ต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงของตน และเอกสารสำเนาบัตรประชาชน ซึ่งระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้ในคูปองชิงโชคมาแสดงต่อบริษัท

    9.2 กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับรางวัลแทน ต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ (ผู้มีสิทธิได้รับรางวัล) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง มาแสดงต่อบริษัท

    9.3 กรณีที่เป็นการซื้อรถยนต์ในนามของนิติบุคคล ผู้รับรางวัลต้องมีชื่อเป็นหนึ่งในกรรมการ และต้องนำสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ พร้อมหนังสือมอบฉันทะจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองด้วย

ทั้งนี้หากผู้มีสิทธิได้รับรางวัลไม่ทำการติดต่อขอรับรางวัล ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัลดังกล่าว

10. ผู้โชคดีต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้เท่านั้น โดยรางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ

11. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

12.การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

13. รางวัลแพ็คเกจทัวร์ท่องเที่ยวตามรายละเอียดที่บริษัทฯกำหนด ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการทำหนังสือเดินทาง ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากแพ็คเกจทัวร์ที่บริษัทฯกำหนด เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ

14. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแพ็คเกจทัวร์ฯ พร้อมทั้งผู้ร่วมเดินทาง จะต้องเตรียมหนังสือเดินทางที่มีอายุคงเหลือเกินกว่า 9 เดือนขึ้นไป มาแสดงในวันที่ติดต่อรับรางวัล พร้อมทั้งต้องสามารถเดินทางได้ตามวันและเวลาที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ตามที่บริษัทฯ กำหนด และ/หรือ ไม่มีคุณสมบัติ และ/หรือ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์จากรางวัลดังกล่าว

15. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแพ็คเกจทัวร์ฯ สามารถโอนสิทธิ์การเดินทางให้กับผู้อื่นได้ โดยแสดงหลักฐานของผู้ได้รับรางวัล พร้อมกับหนังสือแจ้งการโอนสิทธิ์ในวันติดต่อรับของรางวัลเท่านั้น ซึ่งหลังจากแจ้งชื่อแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้

16. ในกรณีที่ผู้โชคดีเป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปี) จะต้องมีหนังสือยินยอมของบิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองยินยอมให้ผู้เยาว์รับรางวัล มาแสดงให้บริษัทฯ ณ วันรับรางวัล และในกรณีที่ผู้เยาว์ได้รับรางวัลแพ็คเกจทัวร์ท่องเที่ยว และผู้ร่วมเดินทางกับผู้โชคดีเป็นผู้เยาว์เช่นกัน ทั้งสองท่านจะต้องเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันเท่านั้น และมีเอกสารรับรองจาก บิดา มารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองมาแสดงประกอบด้วย

17. พนักงานบริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทในเครือ ผู้แทนจำหน่าย และครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

ใบอนุญาตเลขที่ 1357/2560

Quick menu