การรับประกันคุณภาพรถใหม่
รถยนต์ฮุนไดทุกคันที่จัดจำหน่ายโดย บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด และผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ จะได้รับสิทธิประโยชน์การรับประกันคุณภาพ ซึ่งการรับประกันครอบคลุมถึงค่าแรงและค่าอะไหล่แท้ฮุนได สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถตรวจสอบได้จากเอกสารการรับประกันคุณภาพ หรือ สอบถามผู้แทนจำหน่ายฮุนไดใกล้บ้านคุณ

การเข้ารับบริการตามเงื่อนไขการรับประกัน
การเข้ารับบริการตามเงื่อนไขการรับประกัน จะดำเนินการโดยผู้แทนจำหน่ายฮุนไดอย่างเป็นทางการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย การรับประกันคุณภาพ ไม่ครอบคลุมถึงการบริการที่กระทำโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้แทนจำหน่ายฮุนไดอย่างเป็นทางการ

การพิจารณาการรับประกัน
บริษัท ฮุนไดมอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาการรับประกันคุณภาพในทุกกรณี


รายละเอียดการรับประกันคุณภาพ

ระยะการรับประกัน
ส่วนประกอบใดๆ นอกเหนือจากรายการที่ระบุต่อไปนี้ ของรถยนต์ฮุนไดของท่าน ได้รับการรับประกันคุณภาพตลอด ระยะเวลา 36 เดือน หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน โดยนับจากวันที่ส่งมอบรถให้กับลูกค้าปลีก


การรับประกันแบตเตอรี่ 12 โวลต์
แบตเตอรี่ที่ติดตั้งกับรถยนต์ฮุนไดจากโรงงาน รับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลา 12 เดือน หรือ 20,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน โดยนับจากวันที่ส่งมอบรถให้กับลูกค้าปลีก

การรับประกันแบตเตอรี่แรงดันไฟฟ้าสูง
แบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออนโพลิเมอร์ ในรถยนต์ฮุนไดไฟฟ้า รับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลา 8 ปี ไม่จำกัดระยะทาง (สำหรับ IONIQ electric)


การรับประกันการเติมน้ำยาแอร์
การเติมน้ำยาแอร์ได้รับการรับประกันคุณภาพ ตลอดระยะเวลา 6 เดือน หรือ 10,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน โดยนับจากวันที่ส่งมอบรถให้กับลูกค้าปลีก

การรับประกันสี
การรับประกันสีและการเกิดสนิมที่พื้นผิวตัวถังรถ ครอบคุลมเฉพาะข้อบกพร่องจากการทำสีจากโรงงานผู้ผลิต และ/หรือการเกิดสนิมที่พื้นผิว โดยไม่รวมถึงการผุกร่อน ตัวอย่างเช่น การแก้ไขตกแต่งพื้นผิวเนื่องจากเกิดข้อบกพร่องของเนื้อวัสดุสี หรือการทำสีจากโรงงานผู้ผลิต เป็นระยะเวลา 12 เดือน หรือ 20,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน โดยนับจากวันที่ส่งมอบรถให้กับลูกค้าปลีก

การรับประกันยางรถยนต์
ยางรถยนต์ที่ติดตั้งมาพร้อมกับรถยนต์ฮุนได มีการรับประกันคุณภาพจากโรงงานผู้ผลิตยาง หากท่านพบข้อบกพร่องจากคุณภาพวัสดุหรือการผลิตยาง กรุณาติดต่อบริษัทผู้ผลิตยางหรือผู้แทนจำหน่ายฮุนได อย่างเป็นทางการ


สิ่งที่ครอบคลุมอยู่ในการรับประกัน
เว้นแต่รายการที่ระบุใน “ข้อยกเว้นสำหรับการรับประกัน” การซ่อมแซมหรือถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนใดๆ ที่ประกอบหรือติดตั้งโดยโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ฮุนได ซึ่งพบว่ามีข้อบกพร่องจากคุณภาพของวัสดุหรือการผลิตภายใต้การใช้งานและการบำรุงรักษาตามปกติ ครอบคลุมอยู่ในการรับประกัน

ความรับผิดชอบของเจ้าของรถ

กรุณาใช้งานรถยนต์ของท่านอย่างเหมาะสม, หมั่นดูแล และบำรุงรักษา ตามคำแนะนำที่ระบุใว้ในคู่มือการใช้รถ และหากท่านต้องใช้งานรถยนต์นอกเหนือจากสภาวะการใช้งานปกติ ท่านจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะที่ระบุไว้ในหัวข้อการบำรุงรักษารถ ที่อยู่ในสมุดคู่มือการใช้รถอย่างเคร่งครัด

โปรดเก็บรักษาบันทึกการบำรุงรักษาเป็นอย่างดี เพื่อใช้ยืนยันการบำรุงรักษาตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้รถ


ข้อยกเว้นสำหรับการรับประกัน
รายการที่การรับประกันไม่ครอบคลุมประกอบด้วย
• การบำรุงรักษาปกติ: ประกอบด้วย การตรวจเช็ค, การขันแน่น, การปรับตั้ง, การตรวจเช็คระบบเชื้อเพลิง, การถ่วงล้อ, การทำความสะอาด, การหล่อลื่น, การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, การเติมน้ำมันเชื้อเพลิง, น้ำมันเครื่อง, น้ำมันเกียร์, น้ำมันเบรก, น้ำมันคลัตช์, น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์, น้ำยาเติมหม้อน้ำ, น้ำกลั่นแบตเตอรี่, น้ำยาฉีดล้างกระจกบังลมหน้า, การเติมน้ำยาแอร์, การสลับยาง เป็นต้น

• การเสื่อมสภาพตามการใช้งานปกติ หรือการสึกหรอตามธรรมชาติของอะไหล่ดังต่อไปนี้ (เว้นแต่การเปลี่ยนอะไหล่ดังกล่าวเป็นผลจากความบกพร่องของคุณภาพวัสดุหรือ การประกอบ)
- หัวเทียน, ผ้าเบรก หรือ จานเบรก, แผ่นคลัตช์ หรือ จานกดคลัตช์, ใบปัดน้ำฝน
- ไส้กรอง, หลอดไฟ, ฟิวส์, สายพาน, อะไหล่สิ้นเปลืองต่างๆ

• ความเสียหายหรือบกพร่องที่เป็นผลจาก สาเหตุดังต่อไปนี้
- ละเลยการบำรุงรักษารถอย่างเหมาะสมตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้รถ
- การใช้งานที่ไม่เหมาะสม, การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง, การใช้งานเกินกำลัง, อุบัติเหตุ, การโจรกรรม, อุทกภัย, หรืออัคคีภัย
- การใช้น้ำมัน, ของเหลวต่างๆ, หรือสารหล่อลื่น ที่ไม่ถูกต้อง หรือใช้ไม่เพียงพอ ตามมาตรฐานที่กำหนด
- การใช้อะไหล่เทียมหรืออะไหล่อื่นที่ไม่ใช่อะไหล่แท้ของฮุนได
- การใช้อุปกรณ์ตกแต่ง, หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ได้จัดเตรียมโดยฮุนได
- การแก้ไข, ดัดแปลง, เปลี่ยนแปลง, หรือซ่อมอย่างไม่เหมาะสม
- การเสื่อมสภาพตามการใช้งานปกติของชิ้นส่วนอะไหล่ที่มีเนื้อวัสดุเป็นยาง, หนัง, แผงประตู, หรือเบาะรถยนต์
- อาการเสียงดังเพียงเล็กน้อยหรือการสั่นของเครื่องยนต์ขณะทำงานตามปกติ หรืออาการใดๆ
ซึ่งไม่ได้ถือเป็นความผิดปกติของการทำงานหรือคุณภาพของรถยนต์หรืออะไหล่

• อุบัติเหตุ หรือความเสียหายต่อเนื่อง เช่น ค่าน้ำมัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าบรรทุก, ค่าเสียหายทางการค้า, ค่าเสียหายส่วนบุคคล, และค่าเสียหายจากการใช้รถ เป็นต้น

• ค่าใช้จ่ายรายการพิเศษอื่นใด เช่น ความเสียหายในทางเศรษฐกิจใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง การจ่ายเงินค่าเสียเวลา, ค่าเสียโอกาสในการใช้รถ, ค่าเช่ารถ, ค่าที่พัก, ค่าอาหาร, ค่าเดินทาง, ค่าเก็บรักษา, ค่าภาษีใดๆ หรือ ค่าเสียหายต่อเนื่องอื่นๆ เป็นต้น

• อื่นๆ ได้แก่:
- รถยนต์ที่ถูกปรับเปลี่ยนมาตรวัดระยะทาง
- ปฏิกิริยาทางอากาศ เช่น สนิมในอากาศ. สารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรม, ฝนกรด, ลูกเห็บ, พายุ, เกลือในอากาศ, ภัยธรรมชาติทุกชนิด
- สีถลอก, เป็นรอย, หรือด่าง, หรือตัวถังเสียหาย- ผลกระทบจากสภาพถนน เช่น เศษหินกระเด็น, กรวด, ทราย, ฝุ่นผงต่างๆ เป็นต้น


Quick menu